നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, September 25, 2009

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍
Download


ആല്‍ബം : ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

നര്‍ത്തനപ്രിയാ ശംഖാഭിഷേക തീര്‍‌ത്ഥമെന്‍ പാപം നീക്കണേ
ചന്ദ്രശേഖരാ നിന്റെ കാരുണ്യം ചന്ദ്രിക താപം തീര്‍ക്കണേ
എന്നുമെന്‍ താപം തീര്‍ക്കണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

സര്‍പ്പഭൂഷണാ എന്‍ തര്‍പ്പം നീക്കി പുഷ്‌പനൈര്‍മല്ല്യം ചേര്‍ക്കണേ
ഭക്തപാലകാ മാക്കണ്ഡേയനെ കാത്തപോലെന്നെകാക്കണേ
മൃത്യുതീണ്ടാതെ നോക്കണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails