നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, November 17, 2009

Why-To-Study-Geetha

നമ്മള്‍ എന്തിന് ഗീതപഠിക്കണം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ശ്രീ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഏതാനും ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബുക്കിലൂടെ വായിക്കാം.


No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails