നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, September 10, 2009

കാശിരാമേശ്വരം

കാശിരാമേശ്വരം
Downloadആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ. ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


കാശിരാമേശ്വരം പാണ്ടി മലയാളം
അടക്കിവാഴും ഭഗവാനേ
ഭാര്‍ഗ്ഗവക്ഷേത്രം കണികണ്ട പാവന
ഭാഗ്യ വേദാഗാമ മുത്തേ (2)

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

കാശിരാമേശ്വരം...

പുല്‍ക്കൊടിയും പൊന്നാലവട്ടം വീശും
പുലിയും പ്രണമിയ്ക്കും പൊന്‍പദാംഭോരുഹം (2)
പുത്രനായ് വന്നു നീ...
പുത്രനായ് വന്നു നീ പന്തളഭൂപന്്‍
പുണ്യയായി ഭൂമി പൂജാര്‍ഹയായ്

കാശിരാമേശ്വരം...

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

പത്തുമെട്ടും പടി പൊന്‍പടി കേറിയാല്‍
ഭക്ത്തന്റെ ലക്ഷ്യമാം പൊന്നമ്പല മല (2)
പദ്മരാഗപ്രഭാപൂരം പരത്തുമാ
പദ്മപാദം പരം ഭാഗ്യസന്ദായകം

കാശിരാമേശ്വരം...

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം (2)
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails