നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, October 2, 2009

ബുദ്ധിശക്തിക്ക്‌

ബുദ്ധിശക്തിക്ക്‌

കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി ശക്തിക്ക്‌ ഈ മന്ത്രം 16 തവണ ചൊല്ലുക. അര്‍ത്ഥ മറിഞ്ഞു അര്‍പ്പണ ബോധത്തോടെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുന്‍പ്‌ കുളിച്ച് ശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക.

ഓം മേധം മേ വരുണോ ദദാതു
മേധാമാഗ്നി: പ്രജാപതി:
മേധാമിന്ദ്രശ്ച വായുശ്ച
മേധാം ധാതാ ദദാതു മേ സ്വാഹാ

വരുണ ദേവന്‍ എനിക്ക് ബുദ്ധി നല്‍കട്ടെ, അഗ്നിയും പ്രജാപതിയും എനിക്ക് ബുദ്ധി നല്‍കട്ടെ,ഇന്ദ്രനും വായു ദേവനും എനിക്ക് ബുദ്ധി നല്‍കട്ടെ. ഈ വിശ്വത്തെ മുഴുവന്‍ കാക്കുന്ന ഏകേശ്വരന്‍ എനിക്ക് ബുദ്ധി നല്‍കട്ടെ.അതിനായി ഞാന്‍ ഇതാ ആഹുതി അര്‍പ്പിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails