നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, March 16, 2010

Narayanam Bhajeകേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


നാരായണം ഭജേ നാരായണം, ലക്ഷ്മീ
നാരായണം ഭജേ നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം - ദേവ
വൃന്ദൈര്‍ അഭിഷ്ടിതം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

ദിനകരമദ്ധ്യഗം നാരായണം - ദിവ്യ
കനകാംബരധരം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

പങ്കജ ലോചനം നാരായണം - ഭക്ത
സങ്കടമോചനം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

കരുണാ പയോധിനം നാരായണം - ഭവ്യ
ശരണാഗതനിധിം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

രക്ഷിത ജഗത് ത്രയം നാരായണം - ചക്ര
ശിക്ഷിത സുരജയം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

അജ്ഞാ‍ന നാശകം നാരായണം - ശുദ്ധ
വിജ്ഞാന ഭാസ്ക്കരം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

ശ്രീവത്സ ഭൂഷണം നാരായണം- നന്ദ
ഗോവത്സ പോഷണം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

ശൃംഗാര നായകം നാരായണം - പദ
ഗംഗാ വിധായകം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

ശ്രീകണ്ഠ സേവിതം നാരായണം - നിത്യ
വൈകുണ്ഠ വാസിതം നാരായണം (നാരായണം ഭജേ)

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails