നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, May 22, 2010

Bhavani_Ashtakamആദി ശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ചതാണ് ഭവാനി അഷ്ടകം.

കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photosന താതോ, ന മാതാ, ന ബന്ധുര്‍ ന ദാതാ,
ന പുത്രോ, ന പുത്രി, ന ഭൃത്യോ, ന ഭര്‍ത്ത,
ന ജയാ ന വിദ്യാ, ന വൃത്തിര്‍ മമൈവ,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം ത്വം ഏകാ ഭവാനി .

ഭവബ്ധാ വപാരേ, മഹാ ദുഖ ഭീരു,
പപാത പ്രകാമി, പ്രലോഭി പ്രമത്ത,
കു സംസാര പാശ പ്രബധ സദാഹം,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം ത്വം ഏകാ ഭവാനി.

ന ജാനാമി ദാനം, ന ച ധ്യാന യോഗം,
ന ജാനാമി തന്ത്രം, ന ച സ്തോത്ര മന്ത്രം,
ന ജാനാമി പൂജാം, ന ച ന്യാസ യോഗം,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം ത്വം ഏകാ ഭവാനി.

ന ജാനാമി പുണ്യം, ന ജാനാമി തീര്‍ത്ഥം,
ന ജാനാമി മുക്തിം, ലയം വാ കദാചിത്,
ന ജാനാമി ഭക്തിം, വൃതം വാപി മാതാ,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം ത്വം ഏകാ ഭവാനി.

കുകര്മി, കുസന്ഗി, കുബുദ്ധി, കുദാസ,
കുലാചാര ഹീന , കഥാചാര ലീന ,
കുദൃഷ്ടി , കുവാക്യ പ്രബന്ധ , സദാഹം ,
ഗതിസ്ത്വം , ഗതിസ്ത്വം , ത്വം ഏകാ ഭവാനി.

പ്രജേശം, രമേശം, മഹേശം, സുരേശം,
ദിനേശം, നിശീധേശ്വരം വാ കഥാചിത്
ന ജാനാമി ചാന്യത് സദാഹം ശരണ്യേ,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം ത്വം ഏകാ ഭവാനി

വിവാദേ, വിഷാദേ, പ്രമാധേ, പ്രവാസേ,
ജലേ ചാനലെ പര്‍വ്വതേ ശത്രു മദ്ധ്യേ,
അരണ്യേ, ശരണ്യേ സാദാ മാം പ്രപാഹി ,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം, ത്വം ഏകാ ഭവാനി .

അനാഥോ, ദരിദ്രോ, ജരാ രോഗ യുക്തോ,
മഹാ ക്ഷീണ ദീന, സദാ ജാട്യ വക്ത്ര,
വിപത്തൌ പ്രവിഷ്ട , പ്രനഷ്ട സാധാഹം,
ഗതിസ്ത്വം, ഗതിസ്ത്വം, ത്വം ഏകാ ഭവാനി.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails