നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, May 21, 2010

സ്തുതി

മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം
ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാംവരിഷ്ഠം
വാതാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം
ശീരാമദൂതം മനസാ സ്മരാമി

അതുലിതബലധാമം ഹേമശൈലാഭദേഹം
ദനുജവനകൃശാനും ജ്ഞാനിനാമഗ്രഗണ്യം
സകലഗുണനിധാനം വാനരാണാമധീശം
രഘുപതിപ്രിയഭക്തം വാതജാതം നമാമി

ശ്രീഗുരുചരണ്‍ സരോജരജ്
നിജമനു മുകുരു സുധാരി
ബര്‍ണൌം രഘുവര്‍ ബിമല ജസു
ജോ ദായകുഫല്‍ ചാരി
ബുദ്ധിഹീന്‍ തനു ജാനകേ
സുമിരൌം പവനകുമാര്‍
ബാലബുധി വിദ്യാ ടെഹു മോഹേ
പര്‍ഹും കലേശ്ബികാര്‍
ചാലീസാ

ജയ്‌ ഹനുമാന്‍ ജ്ഞാനഗുണസാഗര്‍
ജയ്‌ കപീശ് തിഹും ലോക് ഉജാഗര്‍

രാമ് ദൂത് അതുലിത് ബല്ധാമാ
അഞ്ജനീപുത്ര് പവനസുത് നാമാ

മഹാ വീര്‍ വിക്രം ബജരംഗീ
കുമതി നിവാര്‍ സുമതി കേ സംഗീ

കഞ്ചന്‍ ബാരണ്‍ വിരാജ് സുബേശാ
കാനന്‍ കുണ്ടല്‍ കുഞ്ചിത് കേശാ

ഹാഥ് വജ്ര് ഔ ധ്വജാ ബിരാജൈ
കാംധേ മൂംജ് ജനേഉ സാജൈ

ശങ്കര്‍ സുവന് കേസരി നന്ദന്‍
തേജ് പ്രതാപ് മഹാജഗബന്ദന്‍

വിദ്യാവാന്‍ ഗുണീ അതി ചാതുര്‍
രാം കാജ് കരിബേ കോ ആതുര്

പ്രഭു ചരിത്ര്‍ സുനിബ കോ രസിയാ
രാം ലക്ഷ്മണ്‍ സീതാ മാന്‍ വാസിയ

സൂക്ഷ്മ രൂപ്ധാരി സിയഹിം ദിഖാവാ

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails