നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, September 30, 2009

സന്‍സ്കാര്‍ ടിവിtype="application/x-mplayer2">

നാരായണീയം


നാരായണീയം


ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായസാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം

നിര്‍മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിര്‍ഭാസ്യമാനം

അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരു പുരഷാര്‍ത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്ത്വം

തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ് ഗുരുപവനപുരേ ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം

ഏവംദുര്‍ല്ലഭ്യ വസ്തുന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്ധേ യദന്യത്


001 Narayaneeyam.mp3
002 Narayaneeyam.mp3
003 Narayaneeyam.mp3
004 Narayaneeyam.mp3
005 Narayaneeyam.mp3
006 Narayaneeyam.mp3
007 Narayaneeyam.mp3
008 Narayaneeyam.mp3
009 Narayaneeyam.mp3
010 Narayaneeyam.mp3
011 Narayaneeyam.mp3
012 Narayaneeyam.mp3
013 Narayaneeyam.mp3
014 Narayaneeyam.mp3
015 Narayaneeyam.mp3
016 Narayaneeyam.mp3
017 Narayaneeyam.mp3
018 Narayaneeyam.mp3
019 Narayaneeyam.mp3
020 Narayaneeyam.mp3
021 Narayaneeyam.mp3
022 Narayaneeyam.mp3
023 Narayaneeyam.mp3
024 Narayaneeyam.mp3
025 Narayaneeyam.mp3
026 Narayaneeyam.mp3
027 Narayaneeyam.mp3
028 Narayaneeyam.mp3
029 Narayaneeyam.mp3
030 Narayaneeyam.mp3
031 Narayaneeyam.mp3
032 Narayaneeyam.mp3
033 Narayaneeyam.mp3
034 Narayaneeyam.mp3
035 Narayaneeyam.mp3
036 Narayaneeyam.mp3
037 Narayaneeyam.mp3
038 Narayaneeyam.mp3
039 Narayaneeyam.mp3
040 Narayaneeyam.mp3
041 Narayaneeyam.mp3
042 Narayaneeyam.mp3
043 Narayaneeyam.mp3
044 Narayaneeyam.mp3
045 Narayaneeyam.mp3
046 Narayaneeyam.mp3
047 Narayaneeyam.mp3
048 Narayaneeyam.mp3
049 Narayaneeyam.mp3
050 Narayaneeyam.mp3
051 Narayaneeyam.mp3
052 Narayaneeyam.mp3
053 Narayaneeyam.mp3
054 Narayaneeyam.mp3
055 Narayaneeyam.mp3
056 Narayaneeyam.mp3
057 Narayaneeyam.mp3
058 Narayaneeyam.mp3
059 Narayaneeyam.mp3
060 Narayaneeyam.mp3
061 Narayaneeyam.mp3
062 Narayaneeyam.mp3
063 Narayaneeyam.mp3
064 Narayaneeyam.mp3
065 Narayaneeyam.mp3
066 Narayaneeyam.mp3
067 Narayaneeyam.mp3
068 Narayaneeyam.mp3
069 Narayaneeyam.mp3
070 Narayaneeyam.mp3
071 Narayaneeyam.mp3
072 Narayaneeyam.mp3
073 Narayaneeyam.mp3
074 Narayaneeyam.mp3
075 Narayaneeyam.mp3
076 Narayaneeyam.mp3
077 Narayaneeyam.mp3
078 Narayaneeyam.mp3
079 Narayaneeyam.mp3
080 Narayaneeyam.mp3
081 Narayaneeyam.mp3
082 Narayaneeyam.mp3
083 Narayaneeyam.mp3
084 Narayaneeyam.mp3
085 Narayaneeyam.mp3
086 Narayaneeyam.mp3
087 Narayaneeyam.mp3
088 Narayaneeyam.mp3
089 Narayaneeyam.mp3
090 Narayaneeyam.mp3
091 Narayaneeyam.mp3
092 Narayaneeyam.mp3
093 Narayaneeyam.mp3
094 Narayaneeyam.mp3
095 Narayaneeyam.mp3
096 Narayaneeyam.mp3
097 Narayaneeyam.mp3
098 Narayaneeyam.mp3
099 Narayaneeyam.mp3
100 Narayaneeyam.mp3

നാരായണീയം 1587-ല്‍ ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത്.മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആണ് നാരായണീയത്തിന്റെ രചയിതാവ്.പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കേരളത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനും കവിയും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു മേല്പത്തൂര്‍ നാരായണ ഭട്ടതിരി(ജനനം - 1559, മരണം - 1632).1034 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആണ് നാരായണീയത്തില്‍ ഉള്ളത്.


തന്റെ വാത രോഗം മാറുവാനായി തന്റെ സ്നേഹിതര്‍ ഉപദേശിച്ചത് അനുസരിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നടയില്‍ പോയ മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണ ഭട്ടതിരി അവിടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇരുന്ന് എഴുതിയ നാരായണീയം അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പന് സമര്‍പ്പിച്ചു.അദ്ദേഹം 100 ദിവസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഈ കൃതി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദശകം വെച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 100-ആം ദിവസം വാതരോഗം പൂര്‍ണ്ണമായും സുഖപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വാസം.
നാരായണീയം മലയാള പുസ്തകം


Dwonload

നരസിംഹ വര്‍ണന

നരസിംഹ വര്‍ണന ഭഗവദത്തില്‍


മീമാംസമാനസ്യ സമുത്ഥിതോഗ്രതോ
നൃസിംഹരൂപസ്തദലം ഭയാനകം
പ്രതപ്തചാമീകര ചണ്ഡലോചനം
സ്ഫുരത്സടാകേസരജൃംഭിതാനനം
കരാളദംഷ്ട്രം കരവാള ചഞ്ചല-
ക്ഷുരാന്തജിഹ്വം ഭ്രുകുടീ മുഖോല്‍ബാണം
സ്തബ്ധോര്‍ദ്ധ്വകര്‍ണ്ണം ഗിരികന്ദരാത്ഭുത-
വ്യാത്താസ്യന്യാസം ഹനുഭേദ ഭീഷണം
ദിവിസ്പൃശല്‍ കായമദീര്‍ഘപീവര-
ഗ്രീവോരുവക്ഷ:സ്ഥലമല്പമദ്ധ്യമം
ചന്ദ്രാംശു ഗൗരൈശ്ഛുരിതം തനൂരുഹൈ-
ര്‍വ്വിഷ്വഗ്ഭുജാനീക ശതം നഖായുധം


മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ അവതാരമാണ് നരസിം‌ഹം.

Monday, September 28, 2009

dakshin kashiyam

ദക്ഷിണകാശിയാം

Download


ആല്‍ബം : ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ദക്ഷിണകാശിയാം കൊട്ടിയൂര്‍ വാണീടും ദക്ഷമതാന്ധതാ ഭഞ്ജകാ
ദാക്ഷായണീമനോരഞ്ജകാ നിന്‍ ദയാ ദാക്ഷിണ്യപൂര്‍‌ണ്ണമീ യഞ്ജഭൂമി
ദക്ഷിണകാശിയാം കൊട്ടിയൂര്‍ വാണീടും ദക്ഷമതാന്ധതാ ഭഞ്ജകാ
ദാക്ഷായണീമനോരഞ്ജകാ നിന്‍ ദയാ ദാക്ഷിണ്യപൂര്‍‌ണ്ണമീ യഞ്ജഭൂമി

ഇളനീര്‍‌ക്കാവുകളായ് വാവലിപ്പുഴയിലെ തെളിനീരില്‍ നീരാടി വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
ഇളനീര്‍‌ക്കാവുകളായ് വാവലിപ്പുഴയിലെ തെളിനീരില്‍ നീരാടി വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
അമൃതാംശുകലചൂടും പുരിജടാശകലം നീ അടിയങ്ങള്‍‌ക്കോടപ്പൂവായ് നല്‍കേണേ
അടിയങ്ങള്‍‌ക്കോടപ്പൂവായേകണേ

തപ്‌തഹൃദന്തങ്ങളില്‍ ഭക്‍തിയാം നെയ്യുമായ് എത്തുന്നു മണിത്തറ മുന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍
തപ്‌തഹൃദന്തങ്ങളില്‍ ഭക്‍തിയാം നെയ്യുമായ് എത്തുന്നു മണിത്തറ മുന്നില്‍ ഞങ്ങള്‍
തൃപ്പദാര്‍ച്ചിതമാമീ ജീവിത ഹവിസ്സുകള്‍ തൃപ്‌തിയാര്‍ന്നവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണേ
തൃപ്‌തിയാര്‍ന്നവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണേ

ദക്ഷിണകാശിയാം കൊട്ടിയൂര്‍ വാണീടും ദക്ഷമതാന്ധതാ ഭഞ്ജകാ
ദാക്ഷായണീമനോരഞ്ജകാ നിന്‍ ദയാ ദാക്ഷിണ്യപൂര്‍‌ണ്ണമീ യഞ്ജഭൂമി
ദക്ഷിണകാശിയാം കൊട്ടിയൂര്‍ വാണീടും ദക്ഷമതാന്ധതാ ഭഞ്ജകാ
ദാക്ഷായണീമനോരഞ്ജകാ നിന്‍ ദയാ ദാക്ഷിണ്യപൂര്‍‌ണ്ണമീ യഞ്ജഭൂമി

sreekanteswara

ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ
Download


ആല്‍ബം : ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശിതികണ്‌ഠാഹരാ ശിവകരാ
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശിതികണ്‌ഠാഹരാ ശിവകരാ
ഈരേഴുലകിനും മൂലാധാരാ ക്ഷീരത്താല്‍ നിനക്കെന്നും ധാരാ
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ....

ആതിരയരുളീ ധനുമാസത്തില്‍ ആര്‍ദ്രാ ദര്‍ശന സൌഭാഗ്യം
ആതിരയരുളീ ധനുമാസത്തില്‍ ആര്‍ദ്രാ ദര്‍ശന സൌഭാഗ്യം
ഗിരിജയും ഗംഗയും ഒരുമിച്ചുചേര്‍ന്ന നിന്‍ ആറട്ടുനയനാഭിരാമം
ഗിരിജയും ഗംഗയും ഒരുമിച്ചുചേര്‍ന്ന നിന്‍ ആറട്ടുനയനാഭിരാമം
ആറാകദന വിരാമം
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശിതികണ്‌ഠാഹരാ ശിവകരാ....

സര്‍വ്വരക്ഷാര്‍ത്ഥം വാസുകിതന്‍‌വിഷം സേവിച്ച നീ ത്യാഗപരിവേഷം
സര്‍വ്വരക്ഷാര്‍ത്ഥം വാസുകിതന്‍‌വിഷം സേവിച്ച നീ ത്യാഗപരിവേഷം
ഗൃദധാരയും യാമപൂജയുമായി ശൃതജനം ഘോഷിപ്പൂ ശിവരാത്രി
ഗൃദധാരയും യാമപൂജയുമായി ശൃതജനം ഘോഷിപ്പൂ ശിവരാത്രി
വാടാവിളക്കായ് ധരിത്രീ
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശിതികണ്‌ഠാഹരാ ശിവകരാ....
ഈരേഴുലകിനും മൂലാധാരാ ക്ഷീരത്താല്‍ നിനക്കെന്നും ധാരാ
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരാ ശശിധരാ....

udichuyarnnu

ഉദിചുയര്ന്നൂ മാമലമേലെ

Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ഗംഗൈ അമരന്‍
രചന : ചൊവല്ലൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഉദിചുയര്ന്നൂ മാമലമേലെ ഉത്രം നക്ഷത്രം (സ്വാമി ശരണം)
കുളിച്ചു തൊഴുതു വലം വെക്കുന്നു ഭക്തരഹോരാത്രം (അയ്യപ്പ ശരണം)
നമിച്ചിടുന്നെ അടിയൊനാശ്രയം എന്നും നീ മാത്രം (2)
ഉദിചുയര്ന്നൂ മാമലമേലെ......

കലിയുഗവരദ കന്നിക്കാരാം പൈതങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ (2)
കഠിനതരം കരിമലകേറാനായ് അണഞ്ഞിടും നേരം
കായബലം താ പാദബലം താ(2)
ഭക്തജനപ്രിയനെ
ഉദിചുയര്ന്നൂ മാമലമേലെ......

ഇരുമുടിയേന്തി പാതകള്‍ താണ്ടി ചിന്തുകളും പാടി (2)
കരുണാമയനെ നിന്നെക്കാണാന്‍ നടക്കലെത്തുമ്പോള്‍
ഹരിഹര നന്ദന നിറകതിരൊളിയായ് (2)
ഞങ്ങളിലുണരേണം
ഉദിചുയര്ന്നൂ മാമലമേലെ......

Sunday, September 27, 2009

ധനം നേടാന്‍
ധനം നേടാന്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തോടൊപ്പം ഈ ഋഗ്വേദ മന്ത്രത്തെ സിദ്ധി വരുത്തേണ്ടതാണ്. രാവിലെ ഏഴുന്നേറ്റു കുളിച്ചു ശുദ്ധമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ടുതിരിയിട്ട്, ഒന്നു കിഴക്കോട്ടും ഒന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടും, വിളക്ക്കത്തിച്ച്‌ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഈ മന്ത്രം 108 തവണ അര്‍ത്ഥമറിഞ്ഞു ജപിക്കേണ്ടതാണ്

ഓം നു നോ രാസ്വ സഹസ്രവത്
തോകവത് പുഷ്ടിമദ് വസു
ദ്യുമഗ്നേ സുവീര്യം
വര്‍ഷിഷ്ഠമനുപക്ഷിതം


അല്ലയോ അഗ്നിസ്വരൂപനായ ഈശ്വരാ, ആയിരക്കണക്കിന് ഐശ്വര്യങ്ങളെയും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായ മക്കളെ എനിക്ക് നല്‍കിയാലും. സമസ്ത ധന സമൃദ്ധികളും നല്‍കിയാലും. എന്നെ തേജസ്വിയാക്കിയാലും. ശക്തിയുള്ളവനും ക്ഷയിക്കാത്ത ബുദ്ധിയുള്ളവനുമാക്കി എന്നെ മാറ്റിയാലും. ഒരിക്കലും മുട്ടു വരാത്ത ഐശ്വര്യങ്ങള്‍ എന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞാലും.


Friday, September 25, 2009

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍
Download


ആല്‍ബം : ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

നര്‍ത്തനപ്രിയാ ശംഖാഭിഷേക തീര്‍‌ത്ഥമെന്‍ പാപം നീക്കണേ
ചന്ദ്രശേഖരാ നിന്റെ കാരുണ്യം ചന്ദ്രിക താപം തീര്‍ക്കണേ
എന്നുമെന്‍ താപം തീര്‍ക്കണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

സര്‍പ്പഭൂഷണാ എന്‍ തര്‍പ്പം നീക്കി പുഷ്‌പനൈര്‍മല്ല്യം ചേര്‍ക്കണേ
ഭക്തപാലകാ മാക്കണ്ഡേയനെ കാത്തപോലെന്നെകാക്കണേ
മൃത്യുതീണ്ടാതെ നോക്കണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെന്‍ അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തില്‍ വാഴണേ....
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

ashtamirohini

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍

Download


ആല്‍ബം : തുളസീതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന : ചൊവ്വല്ലൂര്‍ കൃഷ്‌ണന്‍‌കുട്ടി
പാടിയത്: കെ എസ് ചിത്ര

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍ ആ...ആ....

കോടക്കാര്‍‌വര്‍‌ണ്ണന്റെ അധരങ്ങള്‍ ചുംബിക്കും ഓടക്കുഴലായ് ഞാന്‍ മാറിയെങ്കില്‍
കോടക്കാര്‍‌വര്‍‌ണ്ണന്റെ അധരങ്ങള്‍ ചുംബിക്കും ഓടക്കുഴലായ് ഞാന്‍ മാറിയെങ്കില്‍
നിത്യവും കണ്ണനെ നക്കിത്തിടയ്ക്കുന്ന നിത്യവും കണ്ണനെ നക്കിത്തുടയ്ക്കുന്ന
കറ്റക്കിടാവായ് ഞാന്‍ ജനിച്ചെങ്കില്‍ .. ജനിച്ചെങ്കില്‍..

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍ ആ...

ഗുരുവായൂരമ്പല മതിലകത്തും കളീവിളക്കൊളിചൊരിയുന്ന വേദിയിലും
ഗുരുവായൂരമ്പല മതിലകത്തും കളീവിളക്കൊളിചൊരിയുന്ന വേദിയിലും
അവതാരലീലകളാടുന്ന കണ്ണനേ അവതാരലീലകളാടുന്ന കണ്ണനേ
തഴുകുന്നൊരിളം കാറ്റായ് മാറിയെങ്കില്‍.. മാറിയെങ്കില്‍ ആ...

അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍
ഗോപികാരമണന്റെ കാലടിപൂവിരിയും ഗോകുലം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍
ഒരു ഗോപികയായ് ഞാന്‍ പിറന്നെങ്കില്‍ .. പിറന്നെങ്കില്‍
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെന്‍ മനസ്‌സൊരു മുഗ്ദവൃന്ദാവനമായ് മാറിയെങ്കില്‍ ആ...

mookambike devi

മൂകാംബികേ ദേവി
Download


ആല്‍ബം : തുളസീതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന : ചൊവ്വല്ലൂര്‍ കൃഷ്‌ണന്‍‌കുട്ടി
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ
അടിയനില്‍‌വിടരും പത്മദളങ്ങളില്‍ അവതരിക്കൂദേവീ അനുഗ്രഹിക്കൂ.
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ....

കാലധിവര്‍ത്തിയാം കലകള്‍‌ക്കെന്നാളും ആധാരം നീയല്ലോ
കാലധിവര്‍ത്തിയാം കലകള്‍‌ക്കെന്നാളും ആധാരം നീയല്ലോ
അനശ്വരങ്ങളാം അക്ഷരവിദ്യകള്‍തന്‍, അനശ്വരങ്ങളാം അക്ഷരവിദ്യകള്‍തന്‍
അക്ഷയനിധിയും നീയല്ലോ....
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ
അടിയനില്‍‌വിടരും പത്മദളങ്ങളില്‍ അവതരിക്കൂദേവീ അനുഗ്രഹിക്കൂ
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ....

കാതിനുപീയൂഷം കണ്ണിനുകര്‍പ്പൂരം കാനനമേഘല ചേതോഹരം
കാതിനുപീയൂഷം കണ്ണിനുകര്‍പ്പൂരം കാനനമേഘല ചേതോഹരം
തമ്പുരുമീട്ടി ഋതുക്കള്‍ വരുന്നൂ. തമ്പുരുമീട്ടി ഋതുക്കള്‍ വരുന്നൂ
നിന്‍‌തിരുനടയിലുദാരം....
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ
അടിയനില്‍‌വിടരും പത്മദളങ്ങളില്‍ അവതരിക്കൂദേവീ അനുഗ്രഹിക്കൂ
മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ....

sreemahadevo nama

ശ്രീമഹാദേവോനമഃ

Download


ആല്‍ബം : തുളസീതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം : ടി എസ് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
രചന : ചൊവ്വല്ലൂര്‍‌ കൃഷ്‌ണന്‍‌കുട്ടി
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
കലയും കാലവും ഏകിടും താളം കവിയും ശൃംഗേ താണ്ഡവമേളം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
കലയും കാലവും ഏകിടും താളം കവിയും ശൃംഗേ താണ്ഡവമേളം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ....

ഗിരിമകള്‍പൂണുന്നദേവനിന്‍ രൂപം മിഴിയിലനാരദം കാണേണം....

ഗിരിമകള്‍പൂണുന്നദേവനിന്‍ രൂപം മിഴിയിലനാരദം കാണേണം
ശ്രീശൈലവാസന്റെ കാരുണ്യ....
ശ്രീശൈലവാസന്റെ കാരുണ്യമീഭക്തദാസന്റെ നേരേ നീളേണം
ജീവിതം സാഫല്യം നേടേണം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
കലയും കാലവും ഏകിടും താളം കവിയും ശൃംഗേ താണ്ഡവമേളം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ....

ദുരിതനിവാരണ നാഗവിഭൂഷണ അരികിലെന്നാളും വാഴേണം....

ദുരിതനിവാരണ നാഗവിഭൂഷണ അരികിലെന്നാളും വാഴേണം
താണ്ഡവമാടുന്ന സന്ധ്യകളില്‍....
താണ്ഡവമാടുന്ന സന്ധ്യകളില്‍ രാഗതാളമായ് ഞാനും മാറേണം
താവക സന്നിധി ചേരേണം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
കലയും കാലവും ഏകിടും താളം കവിയും ശൃംഗേ താണ്ഡവമേളം
ശ്രീമഹാദേവോനമഃ മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ
മംഗല്യശ്രീയെഴും ദേവോനമഃ....

Thursday, September 10, 2009

vadakkumnatha

വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം
Download


ആല്‍ബം : ഗംഗാതീര്‍ത്ഥം
സംഗീതം :
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ നിന്റെ നടക്കല്‍ ഞാന്‍ സ്രാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നീതാ
വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ നിന്റെ നടക്കല്‍ ഞാന്‍ സ്രാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നീതാ
സമാധികൊള്ളും സച്ചിന്മയ സംഹാരാധിപാ സമസ്താപരാധവും ക്ഷമിക്ക ദേവാ
വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ..

പരശുരാമനോടൊത്ത്‌ രജതാദ്രിവിട്ടങ്ങ്‌ പരിവാരങ്ങളോടിങ്ങു പരിലസിപ്പൂ
പരശുരാമനോടൊത്ത്‌ രജതാദ്രിവിട്ടങ്ങ്‌ പരിവാരങ്ങളോടിങ്ങു പരിലസിപ്പൂ
അഭംഗുരം പൊഴിയുംനിന്‍ പ്രഭയാല്‍തൃശ്ശിവപുരീ അഭമമാകും തെക്കന്‍ കൈലമായി
എന്നും ശുഭമെങ്ങും വിളങ്ങീടും ശൈലമായീ
വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ..

ശംഖുചക്രപ്രതിഷ്‌ഠയും സൂര്യപുഷ്കരിണിയും ശിവശങ്കരവൈഭവം വാഴ്‌ത്തും മതില്‍ക്കകത്ത്‌
ശംഖുചക്രപ്രതിഷ്‌ഠയും സൂര്യപുഷ്കരിണിയും ശിവശങ്കരവൈഭവം വാഴ്‌ത്തും മതില്‍ക്കകത്ത്‌
പ്രദോഷവൃതവും നോറ്റ് ധൃതാതിശേകവുംചെയ്തു പ്രണമിച്ച് പ്രവേശിപ്പൂ സുരലോകത്ത്‌
ഭക്തര്‍‍ പ്രപഞ്ചദുഃഖാബ്‌ധിതാണ്ടി മറുതീരത്ത്‌
വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ നിന്റെ നടക്കല്‍ ഞാന്‍ സ്രാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നീതാ
സമാധികൊള്ളും സച്ചിന്മയ സംഹാരാധിപാ സമസ്താപരാധവും ക്ഷമിക്ക ദേവാ
വടക്കുംനാഥാ സര്‍വ്വം നടത്തുംനാഥാ..

adharam madhuram

അധരം മധുരം

Download


ആല്‍ബം : കൃഷ്ണസ്തുതി
സംഗീതം :
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം
വസനം മധുരം വലിതം മധുരം
ചലിതം മധുരം ഭുമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

വേണുര്‍ മധുരോ രേനുര്‍ മധുര
പനിര്‍ മധുരഹ പധവു മധുരഹു
നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം

ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം
ഭുക്തം മധുരം സുക്തം മധുരം
രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

കരണം മധുരം തരണം മധുരം
തരണം മധുരം ഹരണം മധുരം
സ്മരണം മധുരം വമിതം മധുരം
ഷമിതം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം
ഗുഞ്ജ മധുര മലാ മധുര
യമുന മധുര വീചി മധുര
സലിലം മധുരം കമലം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം


ഗോപി മധുര ലീല മധുര
യുക്തം മധുരം ഭുക്തം മധുരം
ഇഷ്ടം മധുരം ഷിഷ്ടം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം

ഗൊപാ മധുരം ഗാവൊ മധുര
യഷ്ടിര്‍ മധുര സ്രിഷ്ടിര്‍ മ്ധുര
ഉതിതം മധുരം
മമധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം
അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം
ഹൃദയം മഷുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം

guruvayurappante

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ പവിഴാധരം
Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ പവിഴാധരം മുത്തും
മുരളികയാണെന്റെ ജന്മം
അവിടുത്തെ മാധുര്യമെല്ലാം തിരയടിച്ചിളകുന്ന
കടലെന്റെ കണ്ഠം

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ...

പാടുന്നതെല്ലാം നിന്‍ കീര്‍ത്തനമാകുവാന്‍
പാടു പെടുന്നൊരെന്‍ പുണ്യം (2)
പണ്ടത്തെ ജന്മത്തില്‍ അക്രൂര വേഷത്തില്‍
അമ്പാടിയില്‍ വന്നിരുന്നു
അവിടുത്തെ പൂഴിയില്‍ വീണുരുണ്ടപ്പോഴെന്‍
അത്മാവ് പൂത്തുലഞ്ഞൂ അതു നീ കണ്ടറിഞ്ഞൂ

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ...

തൂകും മിഴിനീരും പനിനീരായ് നിന്‍ കാല്‍ക്കല്‍
നേദിച്ചു നില്‍ക്കുമീ ദാസന്‍ (2)
നിന്റെ പൈക്കൂട്ടത്തില്‍ പണ്ടത്തെ ജന്മത്തില്‍
നന്ദിനിയായി ഞാന്‍ മേഞ്ഞിരുന്നു (2)
അന്നെന്റെ ഓംകാരം കേട്ടു കുളിര്‍ന്ന നിന്‍
ഉള്ളിലെന്‍ ഗാനമാണോ ഇതു ബ്രഹ്മരാഗമാണോ

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ...

ninne kandu

നിന്നെക്കണ്ടു കൊതി
Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

നിന്നെക്കണ്ടു കൊതി തീര്‍ന്നോരു കണ്ണുകളുണ്ടോ
നിന്നെത്തൊഴുതു തൃപ്തിയടഞ്ഞ കയ്യുകളുണ്ടോ
നിന്നെക്കുമ്പിട്ടാശ ശമിച്ച ശിരസ്സുകളുണ്ടോ
നിന്റെ നാമം പാടിമടുത്തൊരു നാവുകളുണ്ടോ

അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ
നിന്നെക്കണ്ടു....

കണ്ടാല്‍ മതിവന്നിടുമോ നിന്നുടെ കോമളരൂപം
കേട്ടാല്‍ മതിവന്നിടുമോ നിന്നുടെ കീര്‍ത്തനജാലം
കടുപ്പമാണെന്നാലും കേറും കരിനീലാദ്രികളില്‍
മടുപ്പുവന്നിടുമോ മണികണ്ഠാ ചവിട്ടുവാന്‍ വീണ്ടും

അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ
നിന്നെക്കണ്ടു...

ഒരിയ്ക്കല്‍ നിന്മല പൊന്മല പൂകിയ ഭക്തനു വീണ്ടും
ഒരുക്കമല്ലെ ഭഗവാനേ പൊന്‍പടികള്‍ കേറീടാന്‍
തുടിച്ചിടും നിന്‍ ചൈതന്യ പാലാഴിയിലെ-പൂന്തേന്‍
തിരകളില്‍ മുങ്ങിക്കുളിയ്ക്കുവാന്‍ കൊതിയില്ലാത്തവരുണ്ടോ

അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ
നിന്നെക്കണ്ടു...

സ്വാമി അയ്യപ്പാ... സ്വാമി അയ്യപ്പാ... സ്വാമി അയ്യപ്പാ

satyamaya ponnum

സത്യമായപൊന്നും

Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


സത്യമായപൊന്നും പതിനെട്ടാം പടി
സത്വരത്ന ധന്യമാകും പൊന്നു തൃപ്പടി (2)
ഭക്തവത്സലന്‍ന്‍ ഭഗവാന്‍ അയ്യപ്പന്റെ
ഭക്തരേറിപ്പോയിടുന്ന പുണ്യമാം പടി

സത്യമായ....
ഭക്തിയോടെ നാളികേരമുടച്ചൂ -പാദം
തൊട്ടിടും മുന്‍പേ തൊട്ടു തൊഴുതു ഭക്തര്‍ (2)
ഇപ്പടികളേറീടുമ്പോള്‍ മാമലമേലേ
മുത്തുമുത്തുക്കുടപോലെ പൊന്നമ്പലം
മര്‍ത്ത്യലക്ഷം തേടിയെത്തും ദിവ്യസങ്കേതം

സത്യമായ....
പച്ചപ്പച്ചമുത്തുമാല പവിഴമാല
രത്നമാല ചാര്‍ത്തി മുത്തു മണിപീഠത്തില്‍
അച്യുതഗൌരീശ പുത്രനയ്യനയ്യപ്പന്‍ (2)
സച്ചിദാനന്ദനിരിപ്പൂ സര്‍വ്വേശ്വരന്‍
സത്യധര്‍മ്മപാലകനാം നിത്യനിര്‍മ്മലന്‍

സത്യമായ....

vrischika

വൃശ്ചികപ്പൂമ്പുലരീ
Downloadആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

വൃശ്ചികപ്പൂമ്പുലരീ വ്രത
ശുദ്ധിതരും പുലരീ
മുദ്രയണിഞ്ഞവര്‍ അമ്പലമുറ്റത്ത്
ഒത്തുചേരും പുലരീ-സ്വാമി
ഭക്തര്‍ തന്‍ പൂമ്പുലരി

സ്വാമിയേ അയ്യപ്പാ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പാ
സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ ശരണം ശരണം അയ്യപ്പാ

പേട്ട തുള്ളി പാട്ടു പാടി
കാടുകേറി മലകേറി
കൂട്ടമോടെ പതിനെട്ടാം പടികളേറി
സ്വാമിയെ കണ്ടു മടങ്ങി പുണ്യം നേടി പാപ
നാശം വരുത്തി വിശുദ്ധി നേടി-പാപ നാശം വരുത്തി വിശുദ്ധിനേടി

സ്വാമിയേ അയ്യപ്പാ....
വൃശ്ചിക...

ജാതിഭേദമൊന്നുമില്ലാ
ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാ
മാലയിട്ട മനസ്സുകള്‍ക്ക് മാവേലി നാട് എന്നും
സ്വാമി നാമഗീതം ചൊല്ലും സായൂജ്യനാട് എന്നും
സ്വാമിനാമഗീതം ചൊല്ലും സായൂജ്യനാട്

സ്വാമിയേ....
വൃശ്ചിക.....

കാശിരാമേശ്വരം

കാശിരാമേശ്വരം
Downloadആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ. ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


കാശിരാമേശ്വരം പാണ്ടി മലയാളം
അടക്കിവാഴും ഭഗവാനേ
ഭാര്‍ഗ്ഗവക്ഷേത്രം കണികണ്ട പാവന
ഭാഗ്യ വേദാഗാമ മുത്തേ (2)

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

കാശിരാമേശ്വരം...

പുല്‍ക്കൊടിയും പൊന്നാലവട്ടം വീശും
പുലിയും പ്രണമിയ്ക്കും പൊന്‍പദാംഭോരുഹം (2)
പുത്രനായ് വന്നു നീ...
പുത്രനായ് വന്നു നീ പന്തളഭൂപന്്‍
പുണ്യയായി ഭൂമി പൂജാര്‍ഹയായ്

കാശിരാമേശ്വരം...

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

പത്തുമെട്ടും പടി പൊന്‍പടി കേറിയാല്‍
ഭക്ത്തന്റെ ലക്ഷ്യമാം പൊന്നമ്പല മല (2)
പദ്മരാഗപ്രഭാപൂരം പരത്തുമാ
പദ്മപാദം പരം ഭാഗ്യസന്ദായകം

കാശിരാമേശ്വരം...

ധര്‍മ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം (2)
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

കാനനവാസാ കലിയുഗ

കാനനവാസാ കലിയുഗ


Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ഗംഗൈ അമരന്‍
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


കാനനവാസാ കലിയുഗ വരദാ (2)
കാല്‍തളിരിണ കൈ തൊഴുന്നേന്‍ നിന്‍ (2)
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേന്‍

കാനനവാസാ....

നിരുപമ ഭാഗ്യം നിന്‍ നിര്‍മ്മാല്യ ദര്‍ശനം
നിര്‍വൃതി കരം നിന്‍ നാമസങ്കീര്‍ത്തനം
അസുലഭ സാഫല്യം നിന്‍ വരദാനം
അടിയങ്ങള്‍ക്കവലഭം നിന്‍ സന്നിദാനം

കാനനവാസാ....

കാനന വേണുവില്‍ ഓംകാരമുണരും
കാലത്തിന്‍ താലത്തില്‍ നാളങ്ങള്‍ വിടരും
കാണാത്തനേരത്തും കാണണമെന്നൊരു
മോഹവുമായീ നിന്‍ അരികില്‍ വരും

കാനനവാസാ....

ആനകേറാ മല

ആനകേറാ മല

Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ. ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ആനകേറാ മല ആളുകേറാമല
അവിടെ വിരിഞ്ഞൊരു പൊന്താമര
പണ്ടവിടെ വിരിഞ്ഞൊരു പൊന്‍ താമര
അയ്യപ്പസ്വാമിതന്‍ പൊന്നമ്പല മല (2)
അയ്യപ്പന്മാരുടെ ദിവ്യമല-ശബരിമല

ആന കേറാമല....

മലകേറാന്‍ വന്നെത്തുന്നേ
മലയാളനാട്ടില്‍ നിന്നെത്തുന്നേ (2)
മറുനാട്ടില്‍ നിന്നും വന്നെത്തുന്നേ
മാലയുമിട്ടു ഭക്തന്മാര്‍
മണികണ്ഠ്സ്വാമിതന്‍ ഭക്തന്മാര്‍

ആനകേറാ മല...

മഴയെല്ലാം പെയ്തൊഴിയുന്നേ
മകരം മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നേ
മതബന്ധങ്ങള്‍‍ അഴിയുന്നേ (2)
മനുഷ്യബന്ധം മുറുകുന്നേ
മണികണ്ഠശരണം മുഴങ്ങുന്നേ


ആനകേറാമല...

ആദിവ്യനാമം അയ്യപ്പാ

ആദിവ്യനാമം അയ്യപ്പാ

Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി
രചന : റ്റി. കെ ഭദ്രന്‍
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

സ്വാമിയേയ്.......
ശരണമയ്യപ്പാ(4)

ആദിവ്യനാമം അയ്യപ്പാ
ഞങ്ങള്‍ക്കാനന്ദദായക നാമം ‍
ആ മണിരൂപം അയ്യപ്പാ
ഞങ്ങള്‍ക്കാപാദചൂഡമധുരം (2)

അയ്യനയ്യപ്പസ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (2)

ആ ദിവ്യനാമം...

ഏഴരപ്പൊന്നാനപ്പുറത്തെഴുന്നെള്ളീടും
ഏറ്റുമാനൂരപ്പന്‍ മകനേ
ഏഴാഴികള്‍ തൊഴും പാലാഴിയില്‍ വാഴും
ഏകാക്ഷരീപതിസുതനേ

അയ്യനയ്യപ്പസ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (2)

ആ ദിവ്യനാമം..

ആ പുണ്യമാം മല നിന്മല പൊന്‍ മല
ആശ്രിതര്‍ക്കഭയസങ്കേതം (2‌
അതിലെ അനഘമാം പൊന്നമ്പലം പാരില്‍ (2)
ആളും അദ്വൈതവിദ്യാലയം

അയ്യനയ്യപ്പസ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം

ആ ദിവ്യനാമം...

അയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (3)

ഹരിവരാസനം

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
Download


ആല്‍ബം :
സംഗീതം :
രചന : കമ്പക്കുടി കുളത്തൂര്‍ സുന്ദരേശയ്യരാണു
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം
അരിവിമര്‍ദ്ദനം നിത്യ നര്‍ത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണ കീര്‍ത്തനം ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം നര്‍ത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

പ്രണയസത്യകം പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം ദേവവര്‍ണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ത്രിഭുവനാര്‍ച്ചിതം ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ഭവഭയാവഹം ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

കളമൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശ്രുതി ജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ.....ശബരിമലയില്‍ ദിവസവും അത്താഴപൂജയ്ക്കു ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉടുക്കുകൊട്ടി ആലപിക്കുന്ന കീര്‍ത്തനമാണ് ഹരിവരാസനം.സ്വാമി വിമോചനാനന്ദ് 1955 -ല്‍ ശബരിമലയില്‍ ആദ്യമായി ഈ കീര്‍ത്തനം ആ‍ലപിച്ചതിനുശേഷം, പിന്നീട് ഇക്കാലം വരേയും ഹരിവരാസനം പാടിയാണു ക്ഷേത്രനടയടയ്ക്കുന്നത്. സ്വാമി വിമോചനാനന്ദയുടെ പരിശ്രമഫലമായി ഹരിവരാസനം അയ്യപ്പന്റെ ഉറക്കുപാട്ടായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. മംഗളകാരിണിയായ മധ്യമവതി രാഗത്തിലാണു ഹരിവരാസനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അയ്യപ്പന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെ വര്‍ണ്ണിക്കയും പ്രകീര്‍ത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഹരിവരാസനത്തില്‍ ആദി താളത്തില്‍ മധ്യമാവതി രാഗത്തില്‍ സംസ്കൃതപദങ്ങളാല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പതിനാറ്‌ പാദങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്. അതില്‍ ഏഴുപാദം മാത്രമാണ്‌ ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ഉറക്കുവാന്‍ നടതുറന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രി10.55 ന്‌ പാടാറുള്ളത്‌.

ഹരി കാമ്പോജി രാഗം

ഹരി കാമ്പോജി രാഗം.
Download


ആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ഹരി കാമ്പോജി രാഗം പഠിക്കുവാന്‍
ഗുരുവായൂരില്‍ ചെന്നൂ ഞാന്‍..
പലനാളവിടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും
ഗുരുനാഥനെന്നെ കണ്ടില്ല എന്നെ
ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ കണ്ടില്ലാ.. (ഹരി..)

രാവിലെയവിടുന്നു ഭട്ടേരിപ്പാടിന്റെ
വാതം ചികിത്സിക്കാന്‍ പോകുന്നു (രാവിലെ..)
നാരയാണീയമാം ദക്ഷിണയും വാങ്ങി
നേരേ മഥുരയ്ക്കു മടങ്ങുന്നു
ജീവിതഭാക്ഷാ കാവ്യത്തില്‍ പിഴയുമായ്
പൂന്താനം പോലേ.. ഞാനിരിക്കുന്നൂ‍..
കൃഷ്ണാ.. തോറ്റൂ ഞാന്‍.. ഭഗവാനേ.. (ഹരി..)

വില്വ മംഗലത്തിനു പൂജയ്ക്കൊരുക്കുവാന്‍
അങ്ങ് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്നു
ഗുരുപത്നിക്കായ്.. വിറകിനു പോകുന്നു
പലരുടെ പരിഭവം തീര്‍ക്കുന്നു..
അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ കൃഷ്ണാട്ടം കാണുന്നു
പുലരുമ്പോള്‍ കുളിയായ്.. ജപമായീ..
കൃഷ്ണാ.. തോറ്റൂ ഞാന്‍.. ഭഗവാനേ.. (ഹരി..)

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ.
Download


ആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ ഗുരുവായൂരപ്പാ..
കണ്ണാ.. മഴമുകിലൊളിവര്‍ണ്ണാ.. (നീയെന്നേ..)

ഉറങ്ങി ഉണരും ഗോപ തപസ്സിനെ
യദുകുലമാക്കീ നീ.. (ഉറങ്ങി..)
യമുനയിലൊഴുകും എന്റെ മനസ്സിനെ
സരിഗമയാക്കീ നീ.. കണ്ണാ..
സ്വരസുധയാക്കീ നീ.. (നീയെന്നെ..)

കയാമ്പൂക്കളില്‍ വിടര്‍ന്നതെന്നുടെ
കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങള്‍..
നിന്‍ പ്രിയ കാല്‍ത്തള നാദങ്ങള്‍ (കായാമ്പൂവില്‍..)
മഴമുകിലോ നീ മനസ്സോ തപസ്സോ
മൌനം പൂക്കും മന്ത്രമോ..
നീ മലരോ തേനോ ഞാനോ.. (നീയെന്നേ..)

കഥകള്‍ തളിര്‍ക്കും ദ്വാപരയുഗമോ
കാല്‍ക്കല്‍ ഉദയങ്ങള്‍..
നിന്‍ തൃക്കാല്‍ക്കല്‍ അഭയങ്ങള്‍ (കഥകള്‍..)‍
ഗുരുവായൂരില്‍ പാടുമ്പോളെന്‍ ഹൃദയം
പത്മപരാഗമോ..
പരിഭവമെന്നനുരാഗമോ.. (നീയെന്നേ..)

കണികാണും നേരം

കണികാണും നേരം.
Download


ചിത്രം : ഓമനക്കുട്ടന്‍
സംഗീതം : ജി.ദേവരാജന്‍
ഗാനരചന : അജ്ഞാതകര്‍തൃകം
ആലാപനം : പി.ലീല

കണികാണും നേരം കമലാനേത്രന്റെ
നിറമേഴും മഞ്ഞ തുകില്‍ ചാര്‍ത്തീ..
കനകക്കിങ്ങിണി വളകള്‍ മോതിരം
അണിഞ്ഞൂ കാണേണം ഭഗവാനേ.. (കണികാണും നേരം...)

മലര്‍മാതിന്‍ കാന്തന്‍ വസുദേവാത്മജന്‍
പുലര്‍കാലേ പാടി കുഴലൂതി..
കിലുകിലേ എന്ന് കിലുങ്ങും കാഞ്ചന
ചിലമ്പിട്ടോടിവാ കണികാണാന്‍..

ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും
പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോള്‍..
വിശക്കുമ്പോള്‍ വെണ്ണ കവര്‍ന്നുണ്ണും കൃഷ്ണന-
ടുത്തുവാ ഉണ്ണീ കണികാണാന്‍.. (ശിശുക്കളായുള്ള...)

ബാലസ്ത്രീകടെ തുകിലും വാരിക്കൊണ്ട
രയാലിന്‍ കൊമ്പത്തിരുന്നോരോ..
ശീലക്കേടുകള്‍ പറഞ്ഞും ഭാവിച്ചും
നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണാ കണികാണാന്‍.. (ബാലസ്ത്രീകടെ...)

എതിരേ ഗോവിന്ദനരികെ വന്നോരാ
പുതുമായുള്ള വചനങ്ങള്‍..
മധുരമാം വണ്ണം പറഞ്ഞും പാല്‍
മന്ദസ്മിതവും തൂകിവാ കണികാണാന്‍...(കണികാണും നേരം...)

അണിവാക ചാര്‍ത്തില്‍‌

അണിവാക ചാര്‍ത്തില്‍‌ ഞാന്‍‌.


Downloadആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

അണിവാക ചാര്‍ത്തില്‍ ഞാനുണര്‍ന്നൂ കണ്ണാ..
മിഴിനീരില്‍ കാളിന്ദി ഒഴുകീ കണ്ണാ.. (അണിവാക..)
അറുനാഴി എള്ളണ്ണ ആടട്ടയോ...
മറുജന്മ പൊടി മെയ്യിലണിയട്ടയോ
തിരുമാറില്‍ ശ്രീവത്സമാവട്ടയോ (അണിവാക..)

ഒരുജന്മം തായാവായി തീര്‍ന്നെങ്കിലും
മറുജനം പയ്യായി മേഞ്ഞെങ്കിലും
യദുമന്യാ വിരഹങ്ങള്‍ തേങ്ങുന്ന
യാമത്തില്‍ രാധയായി പൂത്തെങ്കിലും
കൃഷ്ണാ..
പ്രേമത്തിന്‍ ഗാഥകള്‍ തീര്‍ത്തെങ്കിലും
എന്റെ ഗുരുവായുരപ്പാ നീ കണ്ണടച്ചൂ..
കള്ള ചിരി ചിരിച്ചൂ..പുല്ലാങ്കുഴല്‍ വിളിച്ചൂ..(അണിവാക..)

യമുനയിലോളങ്ങല്‍ നെയ്യുമ്പോഴും
യദുകുല കാമ്പോജി മൂളുമ്പോഴും (യമുനയില്‍..)
ഒരുനേരമെങ്കിലും.. നിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങള്‍
തഴുകുന്ന പനിനീരായ് തീര്‍ന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണാ.
ഹൃദയത്തിന്‍ ശംഖില്‍ വാര്‍ന്നില്ലല്ലോ..അപ്പോഴും നീ കള്ള ചിരി ചിരിച്ചു..
അവില്‍ പൊതിയഴിച്ചൂ.. പുണ്യം പങ്കുവച്ചൂ.. (അണിവാക..)

രാധ തന്‍ പ്രേമത്തോടാ‍ണോ

രാധ തന്‍ പ്രേമത്തോടാ‍ണോ.

Downloadആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ..
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. (രാധതന്‍..)
പറയൂ നിനക്കേറ്റം ഇഷ്ടം.. പക്ഷെ,
പകല്‍ പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം.. (രാധതന്‍..)

ശംഖുമില്ലാ.. കുഴലുമില്ലാ..
നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിന്‍ നിന്നീ നഗ്ന സംഗീതം
നില്‍കാല്‍ക്കല്‍ വീണലിയുന്നൂ.. (ശംഖുമില്ലാ..)

വൃന്ദാവനനികുഞ്ചങ്ങളില്ലാതെ നീ
ചന്ദനം പോല്‍ മാറിലണിയുന്നു (വൃന്ദാവന..)
നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്തില്‍ ഞാന്‍ കുളിരുന്നു..
പറയരുതേ.. രാധ അറിയരുതേ..
ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം.. (രാധതന്‍..)

കൊട്ടുമില്ലാ.. കുടവുമില്ലാ..
നെഞ്ചില്‍‍ തുടിക്കും ഇടക്കയിലെന്‍ ‍ സംഗീതം
പഞ്ചാഗ്നിപോല്‍ ജ്വലിക്കുന്നു (കൊട്ടുമില്ലാ..)
സുന്ദര മേഘച്ചാര്‍ത്തെല്ലാമഴിച്ചു നീ
നിന്‍ തിരുമെയ്ചേര്‍ത്തു പുല്‍കുന്നു.. (സുന്ദര..)
നിന്റെ മധുരത്തില്‍ ഞാന്‍ വീണുറങ്ങുന്നു..
പറയരുതേ.. രാധയറിയരുതേ..
ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം.. (രാധതന്‍.. 4വരികള്‍)

രാധതന്‍ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ.. കൃഷ്ണാ
ഞാന്‍ പാടും ഗീതത്തോടാണോ..

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്‍ മുന്നില്‍‌

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്‍ മുന്നില്‍‌.

Download


ആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്‍ മുന്നില്‍.. ഞാന്‍..
എരിയുന്നു കര്‍പ്പൂരമായി (ഗുരുവായൂരപ്പാ..)
പലപല ജന്മം ഞാന്‍ നിന്റെ..
കളമുരളിയില്‍ സംഗീതമായീ.. (ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

തിരുമിഴി പാലാഴിയാക്കാം..
അണിമാറില്‍ ശ്രീവത്സം ചാര്‍ത്താം.. (തിരുമിഴി..)
മൌലിയില്‍ പീലിപ്പൂ ചൂടാനെന്റെ..
മനസ്സും നിനക്കു ഞാന്‍ തന്നൂ.. (ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

മഴമേഘകാരുണ്യം പെയ്യാം..
മൌനത്തില്‍ ഓങ്കാരം പൂക്കാം.. (മഴ..)
തളകളില്‍ വേദം കിലുക്കാനെന്റെ
തപസ്സും നിനക്കു ഞാന്‍ തന്നൂ.. (ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

ഒരുപിടിയവിലുമായ്

ഒരുപിടിയവിലുമായ്.


Download


ആല്‍ബം: മയില്‍പ്പീലി
സംഗീതം: ജയവിജയ
രചന :
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ഒരുപിടിയവിലുമായ് ജന്മങ്ങള്‍ താ‍ണ്ടി ഞാന്‍
വരികയായ് ദ്വാരക തേടി...
ഗുരുവായൂര്‍ കണ്ണനെ തേടി... (ഒരുപിടി...)

അഭിഷേകവേളയാണെങ്കിലും നീയപ്പോള്‍
അടിയനുവേണ്ടി നട തുറന്നു..(അഭിഷേക..)
ആയിരം മണിയൊച്ച് എതിരേറ്റു..എന്നെ
അവിടത്തെ കാരുണ്യം എതിരേറ്റു
അവിടുത്തെ കാരുണ്യമെതിരേറ്റു.. (ഒരുപിടി..)

ഓലക്കുടയില്‍ നിന്‍ പീലിക്കണ്ണെന്തിനു
നീ പണ്ടു പണ്ടേ മറന്നു വച്ചു.. (ഓലക്കുടയില്‍..)
സംഗീത രന്ധ്രനങ്ങള്‍ ഒമ്പതും കൂടി നീ
എന്തിനെന്‍ മെയ്യില്‍ ‍ ഒളിച്ചുവച്ചു
നിനക്കുവേണ്ടേ ഒന്നും നിനക്കുവേണ്ടേ.. (ഒരുപിടി..)

എന്‍ മിഴിനീരിലെ നാമ ജമപങ്ങളെ
പുണ്യമാം തീരത്തണച്ചവനേ.. (എന്‍‍..)
വിറകില്‍‍ ചിതഗ്നിയായ്‍ കാട്ടിലലഞ്ഞപ്പോള്‍
വിധിയോടൊളിച്ചു.. കളിച്ചവനേ..
എന്റെ ദൈവം.. ഭവാനെന്റെ ദൈവം.. (ഒരു പിടി അവിലുമായ്..)

എന്തേ നീ കണ്ണാ

എന്തേ നീ കണ്ണാDownload


ചിത്രം: സസ്നേഹം സുമിത്ര
സംഗീതം: ഒസേപ്പച്ചന്‍
പാടിയത്: ഗായത്രി


എന്തേ നീ കണ്ണാ
എന്തേ നീ കണ്ണാ എനിയ്ക്കെന്തേ തന്നില്ല
കൃഷ്ണ തുളസിക്കതിരായി ജന്മം (എന്തേ)
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാകൃഷ്ണാ
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാ എന്നെ നീ കണ്ടില്ല
ഇങ്ങു കഴിയുന്നു പാവമീ ഗോപിക (എന്തേ നീ കണ്ണാ)

കര്‍പ്പൂരമായ് ഞാന്‍ എരിഞ്ഞു തീര്‍ന്നോളാം
ഇഷ്ട ദൈവത്തിന്‍ സുഗന്ധമായ് തീരാം (കര്‍പ്പൂര)
പുഷ്പമായ് മണ്ണില്‍ പിറന്നാല്‍ നിന്‍ പൂജയ്ക്കു
പൊട്ടിച്ച മന്ദാര പുഷ്പമായ് മാറീടാം (എന്തേ നീ കണ്ണാ)

മഞ്ഞ തുകിലാണെനിയ്ക്കു പുലരി തന്‍
സ്വര്‍ണ്ണത്തകിടും ഈ സന്ധ്യാപ്രകാശവും (മഞ്ഞ)
പാടും കുയിലിന്റെ പാട്ടില്‍ ഞാന്‍ കെട്ടതു
ഓടകുഴലിന്റെ നാദമാണല്ലോ
പുഷ്പാഞ്ജലിയ്ക്കായ് ഇറുത്തു ചെത്തിയും
ചെമ്പക പൂക്കളും കണ്ണാ
പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം വിരിയുമീ ലോകത്തിന്‍
ഉദ്യാനപാലകന്‍ നീയെന്നറിയാതെ (എന്തേ നീ കണ്ണാ)

എന്തേ നീ കണ്ണാ എനിയ്ക്കെന്തേ തന്നില്ല
കൃഷ്ണ തുളസിക്കതിരായി ജന്മം
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാ
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാ എന്നെ നീ കണ്ടില്ല
ഇങ്ങു കഴിയുന്നു പാവമീ ഗോപിക
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ

ഒരു നേരമെങ്കിലും

ഒരു നേരമെങ്കിലും.

Download


ആല്‍ബം: തുളസീ തീർത്ഥം
സംഗീതം: പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ്
രചന : ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി
പാടിയത്: കെ ജെ യേശുദാസ്


ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെവയ്യെന്റെ‍
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്‍ ദിവ്യരൂപം.. (ഒരു നേരമെങ്കിലും..)
ഒരു മാത്രയെങ്കിലും കേള്‍ക്കാതെ വയ്യ നിന്‍
മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം..
മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം (ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം ഉണരും പുലരിയില്‍
തിരുവാകച്ചാര്‍ത്തു ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തുപോകും..
ഒരുപീലിയെങ്ങാനും കാണുമ്പോഴവിടുത്തെ
തിരുമുടി കണ്മുന്‍പില്‍ മിന്നിമായും.. (ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

അകതാരിലാര്‍ത്തുവാന്‍ എത്തിടുമോര്‍മ്മകള്‍
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.. കൃഷ്ണനാട്ടം..(അകതാരില്‍..)
അടിയന്റെ മുന്നിലുണ്ടെപ്പൊഴും മായാതെ (അടിയന്റെ..)
അവതാരകൃഷ്ണാ.. നിന്‍ കള്ളനോട്ടം..
അവതാരകൃഷ്ണാ.. നിന്‍ കള്ളനോട്ടം.. (ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

Tuesday, September 8, 2009

ഗണപതിഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിഹും
ഹവാമഹേ കവിം കവീനാം
ഉപമശ്രമശ്രമം

ജ്യേഷ്ടരാജം ബ്രഹ്മണാം
ബ്രഹ്മണസ്പത‌ആന ശൃണ്വന്നോ
ദിപി സീധസാദനം

ഓം ശ്രീ മഹാ ഗണപതയേ നമഃസാധാരണയായി മഹാഗണപതിയെ വിഘ്നങ്ങളകറ്റുന്നവനായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.പൊതുവേ ഏതുകാര്യം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പും ഗണേശ സ്മൃതി നല്ലതാണേന്നാണ് വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടേയും ഇരിപ്പിടമായാണ് മഹാ ഗണപതിയെ കണക്കാക്കുന്നത്.

മനുഷ്യ ശരീരവും ആനയുടെ തലയും നാലു കയ്യുകളുമുള്ളതായാണ് ഗണപതിയെ വര്‍ണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ഒരു കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞതായി പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു കൈകളില്‍ താമരയും മറ്റു രണ്ട് കൈകള്‍ അഭയമുദ്രയിലും വരദമുദ്രയിലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
പരമശിവന്റേയും പാര്‍വതിദേവിയുടേയും ആദ്യപുത്രനാണ് ഗണപതി. ശിവ ശക്തി സംഗമത്തിലൂടെ ആദ്യം പ്രണവവും പിന്നീട് തേജോരൂപിയായ സ്കന്ദനുമുണ്ടായെന്നാണ് കല്‍പ്പന. എലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം. ഗണേശന്‍, വിനായകന്‍, ബാലാജി,വിഘ്നേശ്വരന്‍ എന്നീ പേരുകളിലും ഗണപതി അറിയപ്പെടുന്നു. ശുഭകാര്യങ്ങളുടെ ഈശ്വരനായാണു ഗണപതി അറിയപ്പെടുന്നത്.

കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുമ്പോള്‍

ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ
എന്നാണ് ഹൈന്ദവര്‍ എഴുതിയ്ക്കുന്നത്.

രൂപം
* ആനയുടെ ശിരസ്സ് - ബുദ്ധിശക്തിയേയും നിത്യാനിത്യ വിവേകത്തിനേയും വളഞ്ഞ തുമ്പിക്കൈ പ്രണവാകാരത്തിനേയും കുറിയ്ക്കുന്നു
* ഒറ്റക്കൊമ്പ് മാത്രമുള്ളത് അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതിയെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
* സ്ഥൂല ശരീരം സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവനെന്ന് കാണിയ്ക്കുന്നു.
* ഒരു കാലുയര്‍ത്തിയും ഒരു കാല് തറയ്ലുറപ്പിച്ചുമുള്ള നില്‍പ്പ് ലൗകിക ജീവിതത്തിലും അദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുമുള്ള നിലനില്‍പ്പിനെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു.
* നാലു കയ്യുകള്‍ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംകാരം, ചിത്തം എന്നിവയാണവ.
* കയ്യിലുള്ള മഴു ലൗകിക ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ആശകളില്‍ നിന്നുമുള്ള വിടുതലിനായുള്ള ആയുധമാണ്. മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് ആശകള്‍ ഉടലെടുക്കുക.
* ചാട്ട ബുദ്ധിയുടെ ആയുധമാണ്. ശക്തിയായ വീശലില്‍ അത് വിഘ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കി ബുദ്ധിയുടെ നേരായ ഒഴുക്കിനെ സഹായിയ്ക്കുന്നു.
* സാധകന് അഭയം നല്‍കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കയ്യ്..അത് സാധകനു നേരെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു.
* പദ്മം ധ്യാനത്തിലെ ഒരു ഉയര്‍ന്ന അവസ്ഥയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന അവസ്ഥയായി സനാതന ദര്‍ശനം കണക്കാക്കുന്ന, അങ്ങേയറ്റത്തെ സമാധി അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണത്

ശിവനും പാര്‍വതിക്കും കാവല്‍ നിന്ന ഗണപതി ശിവനെ കാണാന്‍‌വന്ന പരശുരാമനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയെന്നും ഇതില്‍ ക്രുദ്ധനായ പരശുരാമന്‍ തന്റെ മഴുവെടുത്ത് ഗണപതിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് അരിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവെന്നും ഒരു കഥ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ആദി പരാശക്തിയായ ദേവി ഒരു കളിമണ്‍ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിനു ദിവ്യശക്തികൊണ്ടു ജീവന്‍ കൊടുത്തു. അവന്‍ ദേവിയുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പകര്‍പ്പു തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പുത്രന്‍ അവന്റെ അമ്മയുടെ കാവല്‍ ഭടനായി ആജ്ഞകള്‍ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു പോന്നു. ഒരിയ്കല്‍ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു കാവലായി ബാലാജി നിര്‍ത്തി പാര്‍വതി ദേവി നീരാട്ടിനു പോയി. ഈ സമയത്തു ശിവന്‍ നന്ദിയെയും മറ്റു ഭൂതഗണങ്ങളെയും വിട്ടു പര്‍വതിയെ വിളിപ്പിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു . ബാലാജി പക്ഷെ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല.ശിവന്‍ നേരിട്ടു വന്നെങ്കിലും ശിവനെയും ബാലനായ ഗണപതി കടത്തിവിട്ടില്ല. ഇതില്‍ ക്രുദ്ധനായ ശിവന്‍ ബാലാജിയുമായി ഘോരമായ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവസാനം അവന്റെ തലവെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്തു. പാര്‍വതി കുളികഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണു സംഗതികള്‍ ശിവനു മനസ്സിലാവുന്നതു തന്നെ. യുദ്ധ ശേഷം ശിവനും തളര്‍ന്നു പോയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആദിപരാശക്തിയായ ദേവിയുടെ പുത്രദു:ഖത്താലുള്ള കോപഗ്നി ഇതിനുള്ളില്‍ ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും മറ്റു ദേവകളും ചേര്‍ന്ന് ശിവന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം തെക്കോട്ട്‌ നടക്കുകയും ആദ്യം കാണുന്ന ജീവിയുടെ തല വെട്ടി തലയില്ലാത്ത ബാലാജിയില്‍ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്‍‌ ഒരു ഐതിഹ്യ കഥ.

ശുഭ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ഗണപതിഹോമം നടത്തുക ഹൈന്ദവര്‍ക്കിടയില്‍ പതിവാണ്. വിഘ്ന നിവാരണം, ഗൃഹപ്രവേശം, കച്ചവട ആരംഭം, ദോഷ പരിഹാരം എന്നിവക്കെല്ലാം ഗണപതിഹോമം മുഖ്യ ഇനമായി നടത്തി വരുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക തരത്തിലും ഗണപതി ഹോമം നടത്താം.


ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണ്ണം ചതുര്‍ഭ്ജം
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്‌ സര്‍വ്വവിഘേനൊപശാന്തയേ.

ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.

ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം ചിത്രമാലാവിഭുഷിതം
കാമരുപധരം ദേവം വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.

അംബികാഹൃദയാനന്ദം മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം
ഭക്തപ്രിയം മദോന്മത്തം വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.

സര്‍വ്വവിഘ്നഹരം ദേവം സര്‍വ്വവിഘ്നവിവര്‍ജ്ജിതം
സര്‍വ്വസിദ്ധിപ്ര്ദാതാരം വന്ദേഹ്ഹം ഗണനായകം.

യതോ വേദവാചോ വികുണ്ഠാ മനോഭിഃ
സദാ നേതി നേതീതി യത്‌ താ ഗൃണന്തി
പരബ്രഹ്മരൂപം ചിദാനന്ദഭൂതം
സദാ തം ഗണേശം നമാമോ ഭജാമഃ.

ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം
കപിത്ഥജംബുഫലസാരഭക്ഷിണം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘേനശ്വരപാദപങ്കജം.

ഓം നമോ ഗണപതേ

ഓം നമോ ഗണപതേ ആവിഘനമസ്തു:

ഗജാനനം ഭൂതഗണാദി സേവിതം
കപിത്ഥജംബൂഫല സാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജംഈ ബ്ലോഗ് പവിത്രമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടതാണു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, നിങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Related Posts with Thumbnails