നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, March 13, 2010

Shivashtakamകേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥനാഥം സദാനന്ദഭാജാമ്
ഭവദ്ഭവ്യഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

ഗലേ രുണ്ഡമാലം തനൌ സര്പജാലം മഹാകാലകാലം ഗണേശാധിപാലമ്
ജടാജൂടഭങ്ഗോത്തരങ്ഗൈര്വിശാലം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

മുദാമാകരം മണ്ഡനം മണ്ഡയന്തം മഹാമണ്ഡല ഭസ്മഭൂഷധരംതമ്
അനാദിഹ്യപാരം മഹാമോഹഹാരം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

തടാധോ നിവാസം മഹാട്ടാട്ടഹാസം മഹാപാപനാശം സദാസുപ്രകാശമ്
ഗിരീശം ഗണേശം മഹേശം സുരേശം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

ഗിരിന്ദ്രാത്മജാസംഗ്രഹീതാര്ധദേഹം ഗിരൌ സംസ്ഥിതം സര്വദാ സന്നഗേഹമ്
പരബ്രഹ്മബ്രഹ്മാദിഭിര്വന്ധ്യമാനം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

കപാലം ത്രിശൂലം കരാഭ്യാം ദധാനം പദാമ്ഭോജനമ്രായ കാമം ദദാനമ്
ബലീവര്ദയാനം സുരാണാം പ്രധാനം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

ശരച്ചന്ദ്രഗാത്രം ഗുണാനന്ദ പാത്രം ത്രിനേത്രം പവിത്രം ധനേശസ്യ മിത്രമ്
അപര്ണാകലത്രം ചരിത്രം വിചിത്രം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

ഹരം സര്പഹാരം ചിതാ ഭൂവിഹാരം ഭവം വേദസാരം സദാ നിര്വികാരമ്
ശ്മശാനേ വദന്തം മനോജം ദഹന്തം ശിവം ശങ്കരം ശമ്ഭുമീശാനമീഡേ

സ്തവം യഃ പ്രഭാതേ നരഃ ശൂലപാണേ പഠേത് സര്വദാ ഭര്ഗഭാവാനുരക്തഃ
സ പുത്രം ധനം ധാന്യമിത്രം കലത്രം വിചിത്രം സമാസാദ്യ മോക്ഷം പ്രയാതി

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails