നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, March 11, 2010

Ramayana Audioശ്രീരാമ! രാമ! രാമ! ശ്രീരാമചന്ദ്ര! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ശ്രീരാമഭദ്ര! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! സീതാഭിരാമ ! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമ രാമ! ലോകാഭിരാമ! ജയ
ശ്രീരാമ! രാമാ രാമ! രാവണാന്തക രാമ!
ശ്രീരാമ! മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ!
ശ്രീരാഘവാത്മാരാമ! ശ്രീരാമ രമാപതേ!
ശ്രീരാമ! രമണീയവിഗ്രഹ! നമോസ്തു തേ.
നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ
നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമഃRamayanam 1.1 Bala Khandam1.mp3
Ramayanam 1.2 Bala Khandam 2.mp3
Ramayanam 1.3 Bala Khandam 3.mp3
Ramayanam 1.4 Bala Khandam 4.mp3
Ramayanam 2.1 Ayodhya Khandam 1.mp3
Ramayanam 2.2 Ayodhya Khandam 2.mp3
Ramayanam 2.3 Ayodhya Khandam 3.mp3
Ramayanam 2.4 Ayodhya Khandam 4.mp3
Ramayanam 3.1 Aranya Khandam 1.mp3
Ramayanam 3.2 Aranya Khandam 2.mp3
Ramayanam 3.3 Aranya Khandam 3.mp3
Ramayanam 3.4 Aranya Khandam 4.mp3
Ramayanam 4.1 Kishkindha Khandam 1.mp3
Ramayanam 4.2 Kishkindha Khandam 2.mp3
Ramayanam 4.3 Kishkindha Khandam 3.mp3
Ramayanam 4.4 Kishkindha Khandam 4.mp3
Ramayanam 5.1 sundhara Khandam 1.mp3
Ramayanam 5.2 Sundhara Khandam 2.mp3
Ramayanam 5.3 sundhara Khandam 3.mp3
Ramayanam 5.4 Sundhara Khandam 4.mp3
Ramayanam 6.1 Yudha Khandam 1.mp3
Ramayanam 6.2 Yudha Khandam 2.mp3
Ramayanam 6.3 Yudha Khandam 3.mp3
Ramayanam 6.4 Yudha Khandam 4.mp3
Sreeraman-UnarooUnarooSreeraghurama.mp3

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails