നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, March 4, 2010

Bhagavatam


ഭാഗവതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമൃതവാണികളാണ് ഈ ശ്ളോകങ്ങള്‍.ശ്രീ വെങ്കിടേശാനന്ദസ്വാമി നിത്യപഠനത്തിനുതകുന്ന ശ്ളോകങ്ങള്‍ മാത്രം ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


Bhagavatham_nithya_parayanam

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails