നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Monday, October 5, 2009

ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷദ്

ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷദ്


ഈ ഉപനിഷദ് ശുക്ലയുജുര്‍ വേദത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇതു
ഉപനിഷത്തുക്കളില്‍വച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് . ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുക്കളില്‍ ഒന്നെയി കരുതപ്പെടുന്നു.


സ്വന്തമാക്കു


വായിക്കുക

1 comment:

Related Posts with Thumbnails