നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, March 12, 2010

Narayana Suktam


കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photosസഹസ്രാ ശീര്‍ഷം ദേവം വിശ്വാസം വിശ്വാശംഭുവം വിശ്വം നാരായണം ദേവമക്ഷരം പരമം പദം വിശ്വതാഹ്‌ പരമം നിത്യം വിശ്വം നാരായണം ഹരീം വിശ്വാമെവേദം പുരുഷാസ്തദ്വിശ്വമ്പജീവതി പതിം വിശ്വസ്യത്മേശ്വരം സസ്വതം ശിവമച്യുതം നാരായണം മഹാജ്ഞേയം വിശ്വാത്മാനം പരായണം നാരായണാ പരോ ജ്യൊതിരത്മ നാരായണാ പരാഹ്‌ നാരായണാ പരം ബ്രഹ്മാ തത്ത്വം നാരായണാഹ്‌ പരാഹ്‌ നാരായണാ പരോ ധ്യാതഹ്‌ ധ്യാനം നാരായണഹ്‌ പരാഹ്‌ യഛ കിഞ്ചിത്‌ ജഗത്‌ സര്‍വം ദ്രഷ്യതെ സ്രൂയതേപി വ അന്തര്‍ ബഹിസ്ക തത്സ്വരം വ്യപ്യ നാരായണാഹ്‌ സ്തിതഹ്‌ ആനന്തമവ്യയം കവിം സമുദ്രെന്തം വിശ്വാ ശംഭുവം പദ്മ കോശാ പ്രാതീക്ഷം ഹൃദയം കപ്യധോ മുഖം അധൊ നിഷ്ട്യ വിതസ്ത്യന്തെ നഭ്യാമുപരി തിഷ്തതി ജ്വാലമലാ കുലാം ഭാതി വിശ്വസ്യയതനം മഹത്‌ സന്താതം സിലാഭിസ്തു ലംബാത്യാ കോശാന്നിഭം തസ്യന്തെ സുഷിരം സൂക്ഷ്മന്‍ തസ്മിന്‍ സര്‍വം പ്രതിഷ്ടം തസ്യാ മധ്യേ മഹാനഗ്നിര്‍ വിശ്വചിര്‍ വിസ്വതൊ മുഖ സോഗ്രാഭുഗ്വിഭജന്‍ തിസ്ഥന്നഹാരാ മാജരാഹ്‌ കാവിഹ്‌ ത്രിയാ ഗൂര്‍ധ്വാ മസ്ധസ്സയീ രസ്മയാതസ്യാ സന്തതാ സന്തപയതി സ്വം ദേഹ മപദതലാമാസ്താഗഹ്‌ തസ്യാ മധ്യെ വഹ്നിശിഖ ആനീയോര്‍ധ്വാ വ്യാവസ്തിതാ നീലാതൊയാദ മധ്യാസ്തദ്‌ വിദ്യുല്ലേഖവാ ഭസ്വരാ നീവാരാസൂക വത്തന്വീ പീഠ ഭസ്വത്യനൂപമ തസ്യാ ശിഖയാ മധ്യെ പരമാത്മാ വ്യവസ്തിതാഹ്‌ സാ ബ്രഹ്മാ സാ സിവാഹ്‌ സാ ഹരീഹ്‌ സെന്ദ്രാഹ്‌ സോക്ഷരാഹ്‌ പരമഹ്‌ സ്വരത്‌ രിതം സത്യം പരം ബ്രഹ്മാ പുരുഷം ക്രിഷ്ണാ പിംഗലം ഓാര്‍ധ്വാരെതം വിരൂപാക്ഷം വിശ്വരൂപായാ വൈ നമൊ നമഹ്‌ നാരായണയാ വിധ്മഹെ വാസുദേവായാ ധീമഹി തന്നൊ വിഷ്ണുഹ്‌ പ്രചോദയാത്‌ വിഷ്ണൊര്‍നുകം വീര്യാണി പ്രവോചം യാഹ്‌ പാര്‍തിവാനി രാജാംസി യൊ ആസ്കഭയാദുത്തരം സധസ്തം വിചാക്രമനസ്‌ ത്രേധോരുഗയോ വിഷ്ണുഹ്‌ രാരതമസി വിഷ്ണുഹ്‌ സ്യൂരാസി വിഷ്ണുഹ്‌ ധ്രുവംസി വൈഷ്ണവാമസി വിഷ്ണവെ ത്വ
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി:

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails