നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, February 27, 2010

Mahalakshmi Ashtakam

മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടകം
കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ജീവിതപുരോഗതിക്കും മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം പതിവായി ചൊല്ലുക.

സ്തോത്രം

നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ, ശ്രീ പീഠേ സുരപൂജിതേ!

ശംഖചക്രഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തുതേ!

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഡേ! കോലാസുരഭയങ്കരി

സര്‍വ്വപാപഹരേ ദേവി, മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തുതേ!

സര്‍വ്വജ്ഞേ സര്‍വ്വഹദേ, സര്‍വ്വദുഷ്ടഭയങ്കരീ

സര്‍വ്വദു:ഖഹരേ ദേവീ മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സിദ്ധി ബുദ്ധി പ്രധേ ദേവീ ബുദ്ധി മുക്തി പ്രാധായിനി

മന്ത്രമൂര്‍ത്തേ സദാ ദേവീ മഹലക്ഷ്മി നമോസ്തു തേ

ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവി ആദിശക്തി മഹേശ്വരീ

യോഗദേ യോഗസംഭൂതേ, മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മമഹാരൌദ്രേ, മഹാശക്തി മഹോദരേ

മഹാപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി

പരമേശി ജഗന്മാതേ, മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാം ലങ്കാരഭൂഷിതേ

ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാത്യ -ന്മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ


ഫലം

മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം സ്ത്രോത്രം യ: പഠേല്‍ ഭക്തിമാന്നരാ:

സര്‍വ്വ സിദ്ധിമവാപ്നോതി രാജ്യം പ്രാപ്നോതിസര്‍വ്വദാ

ഏകകാലേ പഠേന്നിത്യം മഹാപാപവിനാശം

ദ്വികാലം യ: പഠേന്നിത്യം ധനധ്യാനസമന്വിതം

ത്രികാലം യ: പഠേന്നിത്യം മഹാശത്രുവിനാശനം

മഹാലക്ഷ്മിര്‍ഭവേന്നിത്യം പ്രസന്നാ വരദാശുഭാ

9 comments:

 1. We do appreciate getting to know this site and are really proud of seeing several good information. Hats of to you in keeping up and communicating to all through the media.

  Just one correction on Mahalakshmi Ashtakam...The below line is missing. Not sure anyone informed you. Hope you can update this asap. Thanks Ravi Nair, Odessa, FL USA

  After Sarava Dhuka Hare Devi Mahalakshmi Namosthuthe!

  Please include..the following

  Siddhi Buddhi Pradha devi Bhuddhi Mukthi pradaayini !
  Mantramoorthe Sadha devi Mahalakshmi Namosthu the !!

  ReplyDelete
 2. Please note, before Aadhyanthe Rahithe Devi lines- the following two lines are missing:

  Sidhi Bhudhi Prathe Devi, Bhukti Mukthi Prathayini,
  Manthra Murthe Satha Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe!

  Thanks Ravi Nair

  ReplyDelete
 3. We do appreciate having come across this site, with useful and highly informative details.

  Related to this Ashtakam--please update..this missing info right after, Sarva Dhuka Hare Devi-Maha Lakshmi Namosthuthe!

  Siddhi Buddhi-pradhe Devi -- Bukhti Mukti Pradhaayini Mantra Moorte Sadhaa Devi -- Maha Lakshmi Namostuthe.

  The above words are in the audio linked version above, not under the words listed. Please undate.

  Thanks Ravi/Beena

  ReplyDelete
 4. Thanks for updating the above contents -Siddhi Bhudhi---" in the current version. Looking good. Appreciate updating the above comments appropriately.

  Thanking you,

  Ravi/Beena Tampa, FL USA

  ReplyDelete
 5. Pls post "BALA SUBRAMANYA STOTRAM" OR ASHTAKAM OR MANTRA
  AND SKANTASASTI KAVACHAM

  Thanks

  Sunil

  ReplyDelete
 6. pls post " BALASUBRAMANYA STOTRAM OR ASHTAKAM" and if skantasashti kavacham

  Thanks

  Saaru

  ReplyDelete
 7. What is the correct word - is it budhi mukti or bukthi mukthi. Budhi mukthi gives a negative meaning...

  ReplyDelete
 8. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
  मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥
  Siddhi-Buddhi-Prade Devi Bhukti-Mukti-Pradaayini |
  Mantra-Muurte Sadaa Devi Mahaalakssmi Namostute ||4||

  Meaning:
  4.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) The Devi who Gives Success and Intelligence and Gives Wordly Enjoyment and Liberation,
  4.2: The Devi who Always abides as the Embodiment of Mantra; Salutations to that Mahalakshmi.

  ReplyDelete
 9. Request you to please help me to download these songs in audio form.

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails