നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, February 25, 2010

Sarvesham Svastir
കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos

സര്‍വേശാം സ്വസ്ഥിര്‍ ഭവതു
സര്‍വേശാം ശാന്തിര്‍ ഭവതു
സര്‍വേശാം പൂര്‍ണം ഭവതു
സര്‍വേശാം മംഗളം ഭവതു

സര്‍വ്വേ ഭവന്തു സുഖിന:
സര്‍വ്വേ സന്തു നിരാമയാ:
സര്‍വ്വേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു
മാകശ്ചിത് ദുഃഖഭാക്ഭവേത്

എല്ലാവരും സ്വസ്ഥരായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാം പൂര്നമായിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവര്ക്കും മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ.
No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails