നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Friday, November 27, 2009

panchabhutas

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍
പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രം


പഞ്ചഭൂത നക്ഷത്രം

പൃദ്ധ്വി : അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം.
ജലം : തിരുവാതിര, പുണര്‍തം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, പൂരം.
അഗ്നി : ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം, അനിഴം.
വായു : കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം.
ആകാശം : അവിട്ടം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി.പഞ്ചഭൂത നിറം

പൃദ്ധ്വി : പൊന്‍നിറം
ജലം : വെളുപ്പ്
തേജസ്സ് : ചുവപ്പ്
വായു : നീലം
ആകാശം : പുകയുടെ നിറം
പഞ്ചഭൂത ഉയിരെഴുത്ത്

പൃദ്ധ്വി : അകാരം
ജലത്തിന് : ഇകാരം
തേജസ്സിന് : ഉകാരം
വായുവിന് : എകാരം
ആകാശത്തിനു : ഒകാരംപഞ്ചഭൂത ഏകാക്ഷരം

പൃദ്ധ്വി : ലം
ജലത്തിന് : വം
തേജസ്സിന് : രം
വായുവിന് : യം
ആകാശത്തിനു : ഹംപഞ്ചഭൂത നമ്പരുകള്‍

പൃദ്ധ്വി : 11
ജലത്തിന് : 10
തേജസ്സിന് : 8
വായുവിന് : 19
ആകാശത്തിനു : 3

ആകെ -51

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാളുകള്‍ നോക്കി അവരവരുടെ നമ്പരുകളും നിറങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍, വീടി ന്‍റെ നിറം കല്ല്‌ വച്ച ആഭരണങ്ങള്‍ അണിയുമ്പോള്‍ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പരുകളില്‍ എട്ടാണ്‌ നിങ്ങളുടെ നമ്പരെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ എട്ടുകളടങ്ങിയ നമ്പരോ അല്ലെങ്കില്‍ എട്ടില്‍ തുടങ്ങുന്നതോ അവസാനിക്കുന്നതോ ആയ നമ്പരുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്രം

1 comment:

  1. itu (പഞ്ചഭൂത നമ്പരുകള്‍ ) bhagya numbers ano?

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails