നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Monday, February 22, 2010

Krishna Yajur Veda

യജ്ഞക്രിയകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് യജുര്‍വേദത്തിന്റെ ഉപയോഗം.കൃഷ്ണയജുര്‍വേദമെന്നും ശുക്ലയജുര്‍വേദമെന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണയജുര്‍വേദത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണമായ തൈതിരീയത്തില്‍ അശ്വമേധം, അഗ്നിഷ്ടോമം, രാജസൂയം, എന്നീ യജ്ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദനമുണ്ട്. യജ്ഞപ്രധാനമായത് യജുര്‍‌വേദം.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails