നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, April 20, 2010

For_Prosperous
അലക്ഷ്മിയെ അകറ്റുന്നത്തിനുള്ള ഋക്ക്

ക്ഷുത്പിപാസാമലാം ജ്യേഷ്ഠാ-
മലക്ഷ്മീം നാശയാമ്യഹം
അഭൂതി മസമൃദ്ധിം ച
സര്‍വാം നിര്‍ണുദ മേ ഗൃഹാത്

അര്‍ഥം:-

വിശപ്പിനാലും ദാഹത്താലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവളും ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തോട് കൂടിയവളും ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ ജ്യേഷ്ടത്തിയുമായ അലക്ഷ്മിയുടെ നാശം ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനൈശ്വര്യവും അസമൃദ്ധിയും അവിടുന്നു എന്‍റെ ഗൃഹത്തില്‍ നിന്നും അകറ്റിയാലും.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails