നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info.hinduismonline@gmail.com. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, April 20, 2010

Guru_Mantra

ഗുരു വന്ദനം


കേള്‍ക്കുകസ്വന്തമാക്കുക

download Pictures, Images and Photos


ഓം ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖദം കേവലം ജ്ഞാനമൂര്‍ത്തിം
ദ്വന്ദ്വാതീതം ഗഗനസദൃശം തത്ത്വമസ്യാദിലക്‌ഷ്യം.
ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സര്‍വ്വധീസാക്ഷിഭൂതം
ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്‌ഗുരും തം നമാമി.
ചൈതന്യം ശാശ്വതം ശാന്തം വ്യോമാതീതം നിറഞ്ജനം
നാദബിന്ദുകാലാതീതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമ:
ഗുരുര്‍ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍വിഷ്ണുര്‍ ഗുരുര്‍ദ്ദേവോ മഹേശ്വര:
ഗുരു സാക്ഷാത്പരംബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമ:
ഓം നമ:ശിവായ ഗുരവേ സച്ചിദാനന്ദമൂര്‍ത്തയെ
നിഷ്പ്രപഞ്ചായശാന്തായ നിരാലംബായ തേജസേ

നാരായണം പത്മഭുവം വസിഷ്ഠം
ശക്തിം ച തത് പുത്രപരാശരംച
വ്യാസം ശുകം ഗൌഡപദം മഹാന്തം
ഗോവിന്ദയോഗീന്ദ്ര മഥാസ്യ ശിഷ്യം
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ മഥാസ്യ പദ്മ-
പാദം ച ഹസ്താമലകം ച ശിഷ്യം
തം ത്രോടകം വാര്‍ത്തികകാരമന്യാ-
നസ്മദ് ഗുരൂന്‍ സന്തതമാനതോസ്മി.

യദ്വാണീദ്യുമണിധ്വസ്താ മന്മോഹധ്വാന്ത സന്തതി:
ശ്രീഗുരൂന്‍ ഭാവയാമസ്താന്‍ ത്രയ്യന്താംബുജഭാസ്ക്കരാന്‍
നാരായണസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യ മദ്ധ്യമാം
അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരന്പരാം.

1 comment:

  1. Radhakrishnan kaniyan kandiFriday, March 11, 2011

    om namasivaya
    one of the very good site for all the people who belive in hinduism, i m praying god for the well wishers on who worked with this site.

    om namo baghavathey vasudevaya

    ReplyDelete

There was an error in this gadget
Related Posts with Thumbnails